"
دسته بندی ها
جستجو
جديدترين کالاها

اسکناس های ایران

جستجو

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
انتشار کتاب راهنمای اسکناس های ایران سال 1395 ، تهیه و تنظیم از : فریدون نوین فرح بخش
انتشار کتاب راهنمای اسکناس های ایران سال 1395   تهیه و تنظیم : فریدون نوین فرح ب..
0تومان
اسکناس ۵ ریال (جفت بانکی) از سری هفتم اسکناس های دوره رضاشاه (تاریخ 1317) چاپ فرانسه ، قیمت کتاب 1.6 میلیون ت با تخفیف 1.5 میلیون ت
اسکناس ۵ ریال از سری هفتم اسکناس های بانک ملی دوره رضاشاه (تاریخ 1317 خورشیدی) چاپ فرانسه ..
1,500,000تومان
اسکناس ۱۰ ریال (جفت بانکی) از سری هفتم اسکناس های دوره رضاشاه (تاریخ 1317) چاپ فرانسه ، قیمت کتاب 1.8 میلیون ت با تخفیف 1.7 میلیون ت
اسکناس ۱۰ ریال از سری هفتم اسکناس های بانک ملی دوره رضاشاه (تاریخ 1317 خورشیدی) چاپ فرانسه ..
1,700,000تومان
اسکناس ۱۰ ریال (تک) از سری هشتم (د) اسکناس های دوره رضاشاه با مهر بانک ملی ، قیمت کتاب 800 ه ت با تخفیف 350 ه ت
اسکناس ۱۰ ریال (تک) از سری هشتم (د) اسکناس های دوره رضاشاه با مهر بانک ملی به رنگ سبز (تاریخ ..
350,000تومان
اسکناس ۵ ريال (تک بانکی) از سری اول بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 130 ه ت با تخفیف 95 ه ت
اسکناس ۵ ريال (تک بانکی) از سری اول بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی   امضاء : ابوالحسن ا..
95,000تومان
اسکناس ۵ ريال (جفت بانکی) از سری اول بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی (فروخته شد.)
اسکناس ۵ ريال از سری اول بانک ملی (دوره محمدرضا پهلوی) امضاء : ابوالحسن ابتهاج - علی بامداد ..
0تومان
اسکناس ۱۰ ریال (جفت بانکی) از سری اول بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 2 میلیون ت با تخفیف 1.8 میلیون ت
اسکناس ۱۰ ریال شماره قرمز از سری اول بانک ملی (دوره محمدرضا پهلوی) تاریخ انتشار : ۱۳۲۳ ..
1,800,000تومان
اسکناس ۱۰ ریال (جفت بانکی) از سری سوم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 450 ه ت با تخفیف 420 ه ت
اسکناس ۱۰ ريال از سری سوم بانک ملی (دوره محمدرضا پهلوی) امضاء : ابوالحسن ابتهاج - علی بامداد ..
420,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری سوم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 1.7 میلیون ت با تخفیف 1.6 میلیون ت
اسکناس ۲۰ ريال از سری سوم بانک ملی (دوره محمدرضا پهلوی) امضاء : ابوالحسن ابتهاج - علی بام..
1,600,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری سوم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 2.2 میلیون ت با تخفیف 2 میلیون ت
اسکناس ۵۰ ريال از سری سوم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : ابوالحسن ابتهاج - علی بامد..
2,000,000تومان
اسکناس ۲۰۰ ريال (تک بانکی) از سری سوم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 650 ه ت با تخفیف 600 ه ت
اسکناس ۲۰۰ ريال از سری سوم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : ابوالحسن ابتهاج - علی بامد..
600,000تومان
اسکناس ۲۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری سوم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 2.3 میلیون ت با تخفیف 1.3 میلیون ت
اسکناس ۲۰۰ ريال از سری سوم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : ابوالحسن ابتهاج - علی بامد..
1,300,000تومان
اسکناس ۱۰ ريال (جفت بانکی) از سری چهارم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 310 ه ت با تخفیف 300 ه ت
اسکناس ۱۰ ريال شماره قرمز از سری چهارم بانک ملی امضاء : زند - رضوی تاریخ انتشار : ۱۳۳۰ ..
300,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری چهارم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 600 ه ت با تخفیف 570 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال شماره قرمز از سری چهارم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : ابراهیم زند - احمد..
570,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (تک بانکی) از سری چهارم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 220 ه ت با تخفیف 200 ه ت
اسکناس ۵۰ ريال (تک بانکی) شماره قرمز از سری چهارم بانک ملی ، امضاء : زند - وارسته ..
200,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری چهارم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 750 ه ت با تخفیف 700 ه ت
اسکناس ۵۰ ريال شماره قرمز از سری چهارم بانک ملی امضاء : زند - وارسته تاریخ انتشار : ۱۳۳۰ ..
700,000تومان
اسکناس ۱۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری چهارم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 1.2 میلیون ت با تخفیف 1.1 میلیون ت
اسکناس ۱۰۰ ريال از سری چهارم بانک ملی امضاء : ابراهیم زند - محمدعلی وارسته تاریخ انتشار ..
1,100,000تومان
اسکناس ۱۰ ريال (جفت بانکی) از سری پنجم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 250 ه ت با تخفیف 240 ه ت
اسکناس ۱۰ ريال شماره قرمز از سری پنجم بانک ملی امضاء : علی اصغر ناصر - نظام الدین امامی ت..
240,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (تک بانکی) از سری پنجم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 150 ه ت با تخفیف 130 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال (تک بانکی) از سری پنجم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، امضاء : ..
130,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری پنجم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 500 ه ت با تخفیف 480 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال شماره قرمز از سری پنجم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، امضاء : علی اصغر ناصر - ن..
480,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری پنجم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 1.9 میلیون ت با تخفیف 1.7 میلیون ت
اسکناس ۵۰ ريال شماره قرمز از سری پنجم بانک ملی امضاء : علی اصغر ناصر - نصرالله جهانگیر ت..
1,700,000تومان
اسکناس ۱۰ ريال (تک بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 70 ه ت با تخفیف 65 ه ت
اسکناس ۱۰ ريال (تک بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء :  علی..
65,000تومان
اسکناس ۱۰ ريال (جفت بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 220 ه ت با تخفیف 200 ه ت
اسکناس ۱۰ ريال از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : علی اصغر ناصر - نظام الدین ..
200,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (تک بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 90 ه ت با تخفیف 80 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال (تک بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : علی اصغر ناصر - نظام..
80,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 300 ه ت با تخفیف 280 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : علی اصغر ناصر - نظام الدین ..
280,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (تک بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 100 ه ت با تخفیف 90 ه ت
اسکناس ۵۰ ريال (تک بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، امضاء : علی اصغ..
90,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 350 ه ت با تخفیف 320 ه ت
اسکناس ۵۰ ريال از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : علی اصغر ناصر - نظام الدین ..
320,000تومان
اسکناس ۱۰۰ ريال (تک بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 120 ه ت با تخفیف 110 ه ت
اسکناس ۱۰۰ ريال (تک بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : علی اصغر..
110,000تومان
اسکناس ۱۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 400 ه ت با تخفیف 360 ه ت
اسکناس ۱۰۰ ريال از سری ششم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : علی اصغر ناصر - نظام الدین..
360,000تومان
اسکناس ۱۰ ريال (جفت بانکی) از سری هفتم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 90 ه ت با تخفیف 85 ه ت
اسکناس ۱۰ ريال از سری هفتم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، امضاء : ابراهیم کاشانی - محمد رض..
85,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (تک بانکی) از سری هفتم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 90 ه ت با تخفیف 85 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال (تک بانکی) از سری هفتم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : ابراهیم کاشانی ..
85,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری هفتم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 330 ه ت با تخفیف 315 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال از سری هفتم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : ابراهیم کاشانی - محمد رضی ..
315,000تومان
اسکناس ۲۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری هفتم بانک ملی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 1.5 میلیون ت با تخفیف 1.4 میلیون ت
اسکناس ۲۰۰ ريال از سری هفتم بانک ملی سال ۱۳۳۷ امضاء : ابراهیم کاشانی - محمد رضی ویشکائی ..
1,400,000تومان
اسکناس ۱۰ ريال (تک بانکی) از سری اول بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 20 ه ت با تخفیف 17 ه ت
اسکناس ۱۰ ريال (تک بانکی) شماره قرمز ، از سری اول بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ام..
17,000تومان
اسکناس ۱۰ ريال (جفت بانکی) از سری اول بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 60 ه ت با تخفیف 55 ه ت
اسکناس ۱۰ ريال شماره قرمز ، از سری اول بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : ابراهیم کاشا..
55,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (تک بانکی) از سری اول بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 65 ه ت با تخفیف 60 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال (تک بانکی) شماره قرمز از سری اول بانک مرکزی ، امضاء : ابراهیم کاشا..
60,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری اول بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره قرمز ، قیمت کتاب 200 ه ت با تخفیف 185 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال شماره قرمز از سری اول بانک مرکزی امضاء : ابراهیم کاشانی - محمد رضی ویشکائ..
185,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری دوم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی تاریخ ۱۳۴۱ ریز ، قیمت کتاب 275 ه ت با تخفیف 250 ه ت
اسکناس ۵۰ ريال از سری دوم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی تاریخ ۱۳۴۱ ریز امضاء : بهنیا - پو..
250,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری دوم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی تاریخ ۱۳۴۱ درشت ، قیمت کتاب 325 ه ت با تخفیف 300 ه ت
اسکناس ۵۰ ريال از سری دوم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی تاریخ ۱۳۴۱ درشت امضاء : بهنیا - ..
300,000تومان
اسکناس ۱۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری سوم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 220 ه ت با تخفیف 200 ه ت
اسکناس ۱۰۰ ريال از سری سوم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : بهنیا - سمیعی (دوره اول..
200,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری سوم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 330 ه ت با تخفیف 315 ه ت
اسکناس ۵۰ ريال از سری سوم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : بهنیا - سمیعی (دوره اول)..
315,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری چهارم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 70 ه ت با تخفیف 60 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال از سری چهارم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : بهنیا - سمیعی (دوره او..
60,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری چهارم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 300 ه ت با تخفیف 280 ه ت
اسکناس ۵۰ ريال از سری چهارم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : بهنیا - سمیعی (دوره اول..
280,000تومان
اسکناس ۲۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری چهارم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 1.4 میلیون ت با تخفیف 1.3 میلیون ت
اسکناس ۲۰۰ ريال از سری چهارم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : بهنیا - سمیعی (دوره او..
1,300,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری پنجم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 90 ه ت با تخفیف 85 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال از سری پنجم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : هویدا - سمیعی  ..
85,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری پنجم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 350 ه ت با تخفیف 340 ه ت
اسکناس ۵۰ ريال از سری پنجم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : هویدا - سمیعی  ..
340,000تومان
اسکناس ۱۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری پنجم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 260 ه ت با تخفیف 240 ه ت
اسکناس ۱۰۰ ريال از سری پنجم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : هویدا - سمیعی  ..
240,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 40 ه ت با تخفیف 35 ه ت
اسکناس ۲۰ ريال از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : آموزگار - سمیعی عب..
35,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 55 ه ت با تخفیف 50 ه ت
اسکناس ۵۰ ريال از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : آموزگار - سمیعی عب..
50,000تومان
اسکناس ۱۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 120 ه ت با تخفیف 110 ه ت
اسکناس ۱۰۰ ريال از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : آموزگار - سمیعی ع..
110,000تومان
اسکناس ۲۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 450 ه ت با تخفیف 430 ه ت
اسکناس ۲۰۰ ريال از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : آموزگار - سمیعی عب..
430,000تومان
اسکناس ۵۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی
اسکناس ۵۰۰ ريال از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : آموزگار - سمیعی عب..
2,100,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی
اسکناس ۱۰۰۰ ريال از سری ششم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : آموزگار - سمیعی ع..
2,500,000تومان
اسکناس ارور ۵۰۰ ریالی (تک در حد بانکی) از سری نهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی (کمیاب) اشتباه در برش اسکناس ، قیمت کتاب 650 ه ت با تخفیف 500 ه ت
اسکناس ارور ۵۰۰ ریالی (تک در حد بانکی) از سری نهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی اشتباه در..
500,000تومان
اسکناس ۵۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری یازدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی
اسکناس ۵۰۰ ريال ، از سری یازدهم بانک مرکزی امضاء : آموزگار - جهانشاهی چاپ چاپخانه توماس د..
920,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰ ريال (جفت بانکی) از سری یازدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی
اسکناس ۱۰۰۰ ريال ، از سری یازدهم بانک مرکزی امضاء : آموزگار - جهانشاهی چاپ چاپخانه توماس ..
1,400,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (تک بانکی) از سری دوازدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره سریال نیمه رند 822222
اسکناس ۵۰ ريال (تک بانکی) از سری 12 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره سریال نیمه رند : ..
110,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری 12 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره سریال متقارن 853358 ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری 12 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی سال 1354 شماره سریال ن..
0تومان
ست (Set) اسکناس های ۵۰ ريال از سری دوازدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : انصاری - یگانه (فروخته شد.)
ست (Set) اسکناس های ۵۰ ريال (شامل هفت جفت بانکی) از سری 12 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی سال ..
0تومان
اسکناس های دوره محمدرضا پهلوی با شماره سریال های خاص ، کمیاب (تصویر ، تزئینی می باشد.)
اسکناس های ایران دوره محمدرضا پهلوی     (با شماره سریال های خاص)  ..
0تومان
ست (Set) اسکناس های ۲۰ ريال از سری سیزدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : انصاری - مهران ، کمیاب (تصویر اسکناس ها بزودی اضافه خواهد شد.)
ست (Set) اسکناس های ۲۰ ريال (نوشته بی ست) شامل چهار عدد اسکناس تک (بانکی) به شماره سریال ..
330,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال نوشته بیست (تک بانکی) از سری 13 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره سریال نیمه رند 711111 (کمیاب)
اسکناس ۲۰ ريال نوشته بیست (تک بانکی) از سری سیزدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره سر..
110,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال نوشته بیست (جفت بانکی) از سری 13 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره سریال نیمه رند 244444 ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰ ريال نوشته بیست (جفت بانکی) از سری سیزدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره س..
0تومان
اسکناس ۵۰ ريال (تک بانکی) از سری سیزدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره سریال نیمه رند 977777 ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰ ريال (تک بانکی) از سری سیزدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره سریال نیمه رن..
0تومان
اسکناس 5000 ريال (جفت بانکی) از سری سیزدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی
اسکناس 5000 ريال ، از سری سیزدهم بانک مرکزی امضاء : هوشنگ انصاری - حسنعلی مهران چاپ چاپخا..
1,200,000تومان
اسکناس 10000 ريال (جفت بانکی) از سری 13 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی تکرار شماره ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریال محمد رضا پهلوی (با امضاء انصاری - مهران) از سری سیزدهم بانک مرکزی ایران (ک..
0تومان
اسکناس 10000 ريال (جفت بانکی) از سری سیزدهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی
اسکناس 10000 ريال ، از سری سیزدهم بانک مرکزی امضاء : هوشنگ انصاری - حسنعلی مهران چاپ چاپ..
2,000,000تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری 14 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی کسر 1/1 با امضاء : یگانه - مهران ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری چهاردهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی با کسر : 1/1 ..
0تومان
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری 14 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی کسر 1/1 با امضاء : یگانه - مهران ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰ ريال (جفت بانکی) از سری چهاردهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی با کسر : 1/1 ..
0تومان
اسکناس 1000 ريال (جفت بانکی) از سری 14 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی تکرار شماره 587587 (فروخته شد.)
اسکناس 1000 ريال (جفت بانکی) ، از سری چهاردهم بانک مرکزی با شماره سریال Repeat (تصویر زیر) : ..
0تومان
اسکناس 5000 ريال (تک بانکی) از سری چهاردهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی ، قیمت کتاب 500 ه ت با تخفیف 480 ه ت
اسکناس 5000 ريال از سری چهاردهم بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی امضاء : محمد یگانه - حسنعلی..
480,000تومان
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری 15 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره سریال 551188 ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰ ريال (جفت بانکی) از سری 15 بانک مرکزی دوره محمدرضا پهلوی شماره سریال سه قلو : 5..
0تومان
اسکناس 200 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی تصویر شاه داخل فیلیگران
امضاء : علی اردلان - محمدعلی مولوی چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان توضیح : تصویر فوق ن..
115,000تومان
اسکناس 200 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی فیلیگران آرم جمهوری اسلامی
امضاء : علی اردلان - محمدعلی مولوی چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان توضیح : تصویر فوق ن..
110,000تومان
اسکناس 200 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی فیلیگران شیر و خورشید
امضاء : علی اردلان - محمدعلی مولوی چاپ : چاپخانه توماس دلارو انگلستان توضیح : تصویر فوق ن..
120,000تومان
اسکناس جایگزین 500 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی ، کسر با مخرج جانشین ۹ (بسیار کمیاب) امضاء : اردلان - مولوی
اسکناس جایگزین 500 ريال (با امضاء علی اردلان - محمدعلی مولوی) از سری چهارم جمهوری اسلامی ..
460,000تومان
اسکناس 1000 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی سورشارژ مهر جمهوری اسلامی به رنگ قهوه ای
اسکناس 1000 ريال از سری چهارم جمهوری اسلامی (کد 239 ه کتاب راهنمای اسکناس) سورشارژ مهر جمهوری..
350,000تومان
اسکناس ارور 5000 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی (کمیاب) بدون نخ امنیتی داخل کاغذ اسکناس
اسکناس ارور 5000 ريال از سری چهارم جمهوری اسلامی ، (بدون نخ امنیتی داخل کاغذ اسکناس) امض..
600,000تومان
اسکناس 10000 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی فیلیگران تصویر شاه با سورشارژ به رنگ قهوه ای
اسکناس 10000 ريال از سری چهارم جمهوری اسلامی (کد کتاب راهنمای اسکناس : 241 ج) فیلیگران تص..
400,000تومان
اسکناس 10000 ريال (جفت بانکی) از سری چهارم جمهوری اسلامی فیلیگران شیر و خورشید با سورشارژ به رنگ سیاه
اسکناس 10000 ريال از سری چهارم جمهوری اسلامی (کد کتاب راهنمای اسکناس : 241 آ) سورشارژ مهر..
400,000تومان
اسکناس 100 ريال (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی شماره سریال نيمه رند 044444 (فروخته شد.)
اسکناس 100 ريال ، (با امضاء نمازی - نوربخش) از سری ششم جمهوری اسلامی (کد 245 کتاب راهنمای اسکناس)..
0تومان
اسکناس ۲۰۰ ریال شماره درشت (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند  ۹۹۹۹۹۹ بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰ ریال شماره درشت با شماره سریال تمام رند : ۹۹۹۹۹۹ فیلیگران الله امضاء : نم..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 20/4 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : نمازی - نوربخش (سری ششم جمهو..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 4/5 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : نمازی - نوربخش (سری ششم جمهو..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 53/5 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : نمازی - نوربخش (سری ششم جمهو..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری ششم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۳۳۳۳۳۳ با مخرج کسر ۳ ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۳۳۳۳۳۳ همچنین رقم مخرج کسر نیز ۳ می باشد. امضاء..
0تومان
اسکناس ارور ۱۰۰۰۰ ریالی (جفت بانکی) از سری هفتم جمهوری اسلامی (بسیار کمیاب) ، پخش رنگ روی اسکناس (فروخته شد.)
اسکناس ارور ۱۰۰۰۰ ریالی (جفت بانکی) از سری هفتم جمهوری اسلامی اشتباه چاپی : (پخش رنگ روی ..
0تومان
اسکناس ۲۰۰ ریال (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۶۶۶۶۶۶ بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۲۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۶۶۶۶۶۶ فیلیگران الله امضاء : ایروانی - قاسمی (س..
0تومان
اسکناس ارور ۵۰۰ ریال شماره ریز (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۹۹۹۹۹۹ ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره ریز) با شماره سریال تمام رند : ۹۹۹۹۹۹ توجه : اشتباه در برش اسکناس (جاب..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 16/17 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره درشت) با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : ایروانی - قاسمی ..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 27/17 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره درشت) با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : ایروانی - قاسمی ..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره ریز (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : ایروانی - قاسمی (سری هشتم جمهوری اسل..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره ریز (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۸۸۸۸۸۸ ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره ریز) با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ امضاء : ایروانی - قاسمی (سری هشت..
0تومان
اسکناس 1000 ريال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی تکرار شماره و شماره سریال متقارن : 323323 ، کسر جایگزین با مخرج 9 ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (شماره درشت) از سری هشتم جمهوری اسلامی تکرار شماره و شماره سریال متقارن : 32..
0تومان
اسکناس 1000 ريال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی شماره سریال نیمه رند : 323333 ، کسر جایگزین با مخرج 9 ، کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (شماره درشت) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال نیمه رند : 323333 ..
0تومان
اسکناس 1000 ريال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی کسر جایگزین با مخرج 9 (کمیاب)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (شماره درشت) از سری هشتم جمهوری اسلامی کسر جایگزین با مخرج 9 امضاء : ایر..
90,000تومان
اسکناس ۱۰۰۰ ریال شماره درشت (جفت بانکی) از سری هشتم جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۶۶۶۶۶۶ بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۱۰۰۰ ریال (شماره درشت) با شماره سریال تمام رند : ۶۶۶۶۶۶ امضاء : ایروانی - قاسمی (س..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره درشت امضاء کوچک (جفت بانکی) از سری 12 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 11/26 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره درشت امضاء کوچک) با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : نوربخش -..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره درشت امضاء کوچک (جفت بانکی) از سری 12 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۲۲۲۲۲۲ شماره کسر 25/24 ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره درشت امضاء کوچک) با شماره سریال تمام رند : ۲۲۲۲۲۲ امضاء : نوربخش -..
0تومان
اسکناس ۵۰۰ ریال شماره درشت امضاء کوچک (جفت بانکی) از سری 12 جمهوری اسلامی با شماره سریال تمام رند ۸۸۸۸۸۸ ، بسیار کمیاب (فروخته شد.)
اسکناس ۵۰۰ ریال (شماره درشت امضاء کوچک) با شماره سریال تمام رند : ۸۸۸۸۸۸ امضاء : نوربخش -..
0تومان
جدیدترین محصولات
شمارنده
Powered By Safhenegar And Designed by Regiran

"
"ابزار و قالب وبلاگ"بیست تولز

"گوگل پلاس